Our privacy policy has changed.

View policy

Logo

Talwch Ddigon at y Gost

Dylai fod gan bawb gartref sefydlog maen nhw’n gallu ei fforddio.

Dylai fod gennym rwyd ddiogelwch sy’n cael ei hariannu’n briodol ar gyfer pobl sydd angen help i ddal gafael ar eu cartref – er enghraifft, ar ôl colli swydd neu salwch, neu pan fydd pobl mewn swydd sy’n talu’n wael a heb obaith o symud ymlaen.

Cafodd cyfraddau’r Lwfans Tai Lleol – sy’n rhan o’r Credyd Cynhwysol – eu creu i helpu pobl i dalu eu rhent nes byddan nhw’n ôl ar eu traed. Ond mae’r cyfraddau wedi cael eu lleihau dro ar ôl tro dros y blynyddoedd, ac felly mae pobl sydd angen y cymorth hwn yn cael trafferth fforddio cartref yn y rhan fwyaf o’r wlad.

Colli tenantiaeth breifat yw un o’r rhesymau mwyaf cyffredin dros ddigartrefedd. Un o’r prif resymau sy’n achosi hyn yw’r ffaith bod y Credyd Cynhwysol yn llai o lawer na chostau rhent.

Mae pobl yn cael eu gorfodi i wneud dewisiadau amhosibl – dewis talu am fwyd a biliau, neu dalu’r rhent. Pan fydd y pwysau’n mynd yn ormod, maen nhw’n gallu colli eu cartref. Mae hyn yn golygu bod mwy o bobl mewn perygl o fod yn ddigartref, ac mae hefyd yn ei gwneud hi’n anoddach i’r rheini sy’n ddigartref ar hyn o bryd i ddod o hyd i rywle fforddiadwy i fyw. Yn sgil hynny, mae cynghorau yn gorfod camu i’r adwy, ac yn gwario miliynau o bunnoedd ar wasanaethau digartrefedd.

Nes bydd digon o gartrefi cymdeithasol i’r rheini sydd eu hangen, mae’n rhaid i Gredyd Cynhwysol fod yn ddigon i dalu am gostau rhent. Os na fyddwn ni’n gweithredu nawr, bydd llawer mwy o bobl yn mynd yn ddigartref.

Mae gan Lywodraeth y DU gyfle i newid hyn drwy fuddsoddi mewn Credyd Cynhwysol yn yr Adolygiad o Wariant a gaiff ei gyhoeddi cyn bo hir, er mwyn iddo fod yn rhwyd ddiogelwch well i atal a rhoi diwedd ar ddigartrefedd.

Mae’r ymgyrch ‘Talwch Ddigon at y Gost’ gan Crisis yn galw ar Lywodraeth y DU i fuddsoddi yng nghyfraddau’r Lwfans Tai Lleol ac atal pobl rhag colli eu cartref yn y lle cyntaf, gan arbed arian yn y tymor hir.

Cymryd rhan

Mae angen eich help chi arnom ni. Ymunwch â Crisis wrth i ni alw ar Lywodraeth y DU i atal mwy o bobl rhag mynd yn ddigartref drwy sicrhau y bydd y Lwfans Tai Lleol yn talu am gostau rhent. #TalwchDdigonatyGost #CovertheCost 

Click here for our English language version of this page.

Dyma ein cyfle i alw ar Lywodraeth y DU i atal mwy o bobl rhag mynd yn ddigartref drwy sicrhau y bydd y Lwfans Tai Lleol yn talu am gostau rhent #TalwchDdigonatyGost #CovertheCost

Ychwanegwch eich cefnogaeth nawr i helpu i atal digartrefedd


Eisiau cael gwybod mwy?  

Llwythwch yr adroddiad i lawr 


Oes gennych chi brofiad o’r broblem hon?

Rhannwch eich stori 


 

Llwythwch ein papur gwybodaeth am yr ymgyrch i lawr

Llwythwch